Provfiske

På uppdrag av Kiasjöns FVOF genomförde Carl-Johan Månsson från Hushållningssällskapet ett nätprovfiske i Feresjön och Björkshultssjön.

Här följer en kort sammanfattning av resultatet.


Glada provfiskare visar (den magra) fångsten

 

Feresjön

Feresjön har en areal av 45 ha och är belägen över högsta kustlinjen på en höjd av 175 möh i Högsby och Uppvidinge kommun.

Sjön har ett maxdjup på 14 m (uppmätt 16 m i samband med provfisket) och ett medeldjup på 3,7 m.

Sjöns omgivning domineras av branta skogspartier med tallskog. Björk växer närmast vattnet. Påverkan från odlingsmark och bebyggelse är mycket liten. Vattenvegetationen består av gul och vit näckros, säv, bladvass, gäddnate, fräken och vattenklöver. På grundare områden växer säv, näckrosor och nate i täta bestånd. Bottnarna är växlande mjuka och fasta där mjuka bottnar med organiskt material dominerar.

Avrinning sker från sjöns södra sida via en 400 m lång bäck som ansluter till Alsterån i sydlig riktning. Sjön karaktäriseras som näringsfattig humös skogssjö.

Fiskarter och artsammansättning

Vid provfisket i Feresjön fångades fyra fiskarter; abborre, mört, braxen och benlöja. Detta är något lägre än genomsnittet för antalet arter vid provfisken i Kalmar län (5,3 st). Det är i nivå för landet som helhet (4,1 st) och också för sjöarna i Alsteråns vattensystem (4,7 st).

Feresjön innehåller också gädda, sutare, ruda och ål. Även signalkräfta finns i sjön.

Björkshultssjön

Björkhultssjön har en areal av 14 ha och är belägen över högsta kustlinjen på en höjd av 166 möh i Uppvidinge och Högsby kommun.

Sjön är en utvidgning av Badebodaån (Alsterån). Sjön är överlag grund med ett maxdjup på 6 m och ett medeldjup på ca 2 m. Ån har stor betydelse på sjöns status då omsättningstiden endast uppgår till ca 2 dagar.

Omgivningen domineras av tall där björk växer närmast vattnet. Sjöns norra del ligger intill Björkhults samhälle och utgör vattenskyddsområde. Bad- och campingplats finns i östra delen av sjön. Vattenvegetationen är på de flesta håll gles och består av vattenklöver, säv, näckrosor och igelknoppar. Botten domineras av mjuka sediment.

Fiskarter och artsammansättning

Vid provfisket i Björkhultssjön fångades sex fiskarter; abborre, mört, braxen, gädda, gers och benlöja. Detta är något högre värde än genomsnittet för antalet arter i Kalmar län (5,3 st). Det är också högre än för landet som helhet (4,1 st) och också för sjöarna i Alsteråns vattensystem (4,7 st).

I sjön finns också sutare, ål och lake samt signalkräftor. Sik ska ha satts ut i sjön i början på 1900-talet utan framgång.