Gös

Gösen – en omdanande nykomling i våra vatten 
Olof Lessmark, olof.lessmark@lansstyrelsen.se

Utplanteringar och förekomst

Gös har inte funnits naturligt i Kronobergs län och alla bestånd har uppkommit efter utplanteringar. De första gjordes 1897 i Helgasjön och 1902 i Åsnen. Sedan dess har utplanteringar gjorts i ca 100 vatten. Fortfarande görs varje år nyutplanteringar i några vatten. Utplanteringarna har resulterat i att gösen nu är en av de viktigaste arterna för fiske. Den finns i cirka 40 sjöar och flera av de större rinnande vattnen. Gös förekommer i ca 700 kvadratkilometer vatten, vilket motsvarar 72 procent av den totala vattenytan.

Arten är fortfarande under expansion. Tidigare utplanteringar gav påtagligt resultat först efter ganska många år. När jag för tio år sedan gjorde en utvärdering av detta skrev jag att det ofta tog 10-15 år efter en utsättning innan den resulterade i något fiske. Sedan dess finns det exempel på där etablering skett mycket snabbare, t ex Rottnen där den första utsättningen gjordes 1994 och där man nu haft bra fiske i flera år.

Gösbestånden bedöms nu vara stora. Faktorer som mest bidragit till detta är att vi haft flera varma sommarhalvår de senaste åren och att vattnen generellt sett blivit brunare. Brunare och mörkare vatten med sämre ljusförhållanden gynnar gösen, som har ett öga anpassat för att se i svagt ljus, på bekostnad av gädda och abborre, som behöver mer ljus för att upptäcka och fånga sitt byte.

Gösens effekt på andra fiskarter och fiske

Etablering av gös i ett vatten ger dramatiska verkningar på andra fiskarter. Det mest påtagliga är att gäddan minskar. Gädda och gös är födokonkurrenter och utnyttjar samma bytesfiskar. För att gös ska kunna etablera sig och expandera måste gäddbeståndet minska. Den totala mängden av gös plus gädda blir något större än den tidigare mängden gädda, men den totala mängden fördubblas inte för att det kommer en ny art.

Djupförhållanden, siktdjupet och vattentemperatur under sommarhalvåret är de faktorer som mest bestämmer vilken av arterna gös och gädda, som ska bli den dominerande arten. Generellt sett blir gädda dominerande i grunda vatten och sådana med klart vatten medan gös är mer anpassad för stora vatten med fria vattenmassor där den jagar i pelagialen. Varma somrar gynnar gösen i förhållande till gäddan.

Åsnen var tidigare känd som en gäddsjö men nu är gösen betydligt vanligare än gäddan i stora delar av sjön. Bolmen är också ett excempel på en sådan sjö där gös tagit överhand över gäddan. Även från Läen har påtalats att gäddfisket försämrats sedan gösen brett ut sig. Parallellen är likartad i länets andra sjöar där gös etablerats.

Även abborren påverkas av gösen. Mängden stor fiskätande abborre minskar genom födokonkurrens från gös och genom predation på mindre abborre. Mindre känt och uppmärksammat är den effekt gösen har på andra arter än gädda. Sik och siklöja har gått starkt tillbaka i t ex Bolmen, Åsnen, Rottnen och Flåren. I Åsnen var siklöjefisket ett av de viktigaste fiskena i början av 1900-talet, nu förekommer sik och siklöja mycket sparsamt i jämförelse med då. Även i Bolmen har man sett en lång tillbakagående trend för dessa arter. Man har sökt orsaken till detta och inser nu att det finns ett klart samband med gösens ökning. Mörtbestånden har minskat till hälften efter gösetablering, samtidigt har mörtens medelstorlek minskat på grund av ökat betestryck från gös. Det har konstaterats vid provfisken i Kronobergs och Jönköpings län. Även observationer från fiskare tyder på att mörten minskat i flera vatten och blivit mindre. Detta har bl a observerats av de som fiskar mört med nät för att använda som kräftbete att man får färre fiskar.

Sammanfattningsvis kan konstateras att gösen har och haft en dramatisk inverkan på gädda, abborre, sik, siklöja och mört. Detta bör man vara medveten när man funderar på att inplantera gös i nya vatten.

Gösen betraktas i allmänhet som ett stort positivt tillskott i länets vatten. Den är uppskattad både som sportfisk och delikat matfisk. Under senare år har upptäckts att man kan sportfiska gös även på vintern. Hur detta går till har beskrivits av Kjell Johansson www.kjelvis.com/fiskarna. Han har visat att det går att fiska gös inte bara på sommaren utan även mitt i mörka vinternätter.