Andelar

By/
redskaps-nummer

 

fastig-
het

total
del

%
del

areal
hektar

sjö-
strand

å-
strand